MEVZUATLAR

TBMM WEB Sitesi

Kanun ve Yönetmelikler

4562 Sayılı OSB Kanunu
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliği

5215 Sayılı Belediye Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 5188 Sayili Kanun

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması - 5035 Sayılı Kanun

Endüstri Bölgeleri
4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu
5195 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yapı

3194 Sayılı İmar Kanunu

3458 nolu Mimarlık ve Mühendislik Hk.Kanun

4421 sayılı Türk Ceza Kanunu Ve Cezaların İnfazı Hk.Kanun

4708 Nolu Yapı Denetimi Hakkında Kanun

5846 Nolu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Umumi Hayata Müessir Afetler Nedeniyle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

Yapılaşma ile İlgili Yönetmelikler

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

4708'e Göre YAPI DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

Asansör Yönetmeliği

Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Otopark Yönetmeliği

Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sığınak Yönetmeliği

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği

Yapılaşma ile İlgili Tebliğler

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ - TS 500

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2007 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri

YR ve YKİ Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard 30.01.2007

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - 2002 İlk 3 Ayı Mart

Yapılaşma ile İlgili Genelgeler

Bay. ve İsk. Bak. Yap.Den Kom.unun 20.05.2002 Tarihli Genelgesi

Bay. ve İsk. Bak. Yap.Den.Kom.unun 09.07.2002 Tarihli Genelgesi

Bay. ve İsk. Bak. Yap.Den.Kom.unun 09.10.2001 Tarihli Genelgesi

Bay. ve İsk. Bak. Yap.Den.Kom.unun 11.02.2002 Tarihli Genelgesi

Bay. ve İsk. Bak. Yap.Den.Kom.unun 14.11.2001 Tarihli Genelgesi

Bay. ve İsk. Bak. Yap.Den.Kom.unun 29.07.2002 Tarihli Genelgesi

Bay. ve İsk. Bak.lığının 12 Nolu Genelgesi

Bay. ve İsk. Bak.lığının 13 Nolu Genelgesi

Bay. ve İsk. Bak.lığının 15.10.1999 Tarihli Genelgesi

Bay. ve İsk. Bak.lığının 31.01.2000 Tarihli Genelgesi

Bay. ve İsk. Bak.lığının 10.04.1997 Tarihli Genelgesi

Şantiyede Yapı Malzemelerinin Denetimi Hakkında Genelge (yeni)

Çevre

2872 Sayılı Çevre Kanunu
Çevre Ve Orman Bakanlığı Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanun
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik
Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği